Visualització de contingut web

Calidad Productos Agrícolas y alimentarios

ORDRE 21/2017, de 25 de juliol, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es regulen les bases de les ajudes a la participació per primera vegada d'agricultors i agricultores i agrupacions d'agricultors i agricultores en règims de qualitat de productes agrícoles i alimentaris, i a les activitats d'informació i promoció dutes a terme per grups de persones productores en el mercat interior, en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

CONVOCATÒRIES

RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2017, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen les ajudes a la participació per primera vegada de les persones agricultores i agrupacions de persones agricultores en programes relatius a la qualitat diferenciada inclosos en el Programa de desenvo lupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2017, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen les ajudes a les activitats d'informació i promoció dutes a terme per grups de persones productores en el mercat interior, en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014- 2020.

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2018, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen les ajudes a la participació per primera vegada d'agricultors i agricultores i agrupacions d'agricultors i agricultores en programes relatius a la qualitat diferenciada inclosos en el Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2018, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen les ajudes a les activitats d'informació i promoció dutes a terme per grups de persones productores en el mercat interior, en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014- 2020.

RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2018, de la directora general de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna, per la qual es concedeixen les ajudes previstes en l'annex II de l'Ordre 21/2017, de 25 de juliol, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es regulen les bases de les ajudes a la participació per primera vegada d'agricultors i agricultores i agrupacions d'agricultors i agricultores en règims de qualitat de productes agrícoles i alimentaris, i a les activitats d'informació i promoció dutes a terme per grups de persones productores en el mercat interior, en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana, 2014-2020.