Visualització de contingut web

DIRECCIÓ GENERAL DE DESENVOLUPAMENT RURAL I POLÍTICA AGRÀRIA COMUNA (PAC)

Li corresponen les funcions en matèria de foment i garantia agrària; polítiques de desenvolupament rural; la política agrària comuna; foment de l'agricultura ecològica; de nous models productius i sostenibles de la competitivitat; de l'eficiència, qualitat i economia sostenible de la indústria agroalimentària; I+D+i en el sector agroalimentari i la transferència tecnològica, i desenvolupament i implantació de noves àrees de producció i forestals i figures de qualitat.

En especial, assumeix competències en matèria de tramitació de les ajudes i resolució dels expedients administratius aplicables a les matèries de la seua competència; gestió de totes les actuacions dirigides a la millora de la industrialització, innovació, transformació, promoció i internacionalització; figures de qualitat diferenciada o altres operadors que per la seua naturalesa jurídica o la seua activitat puguen ser beneficiaris de les esmentades actuacions i qualssevol altres que li atribuïsca la legislació vigent o se li assignen reglamentàriament.

En l'àmbit de les ajudes FEAGA, és la competent per a gestionar les convocatòries següents:

Subdirecció General de Política Agrària Comuna i Competitivitat

 • Fons operatius
 • Distribució de llet a centres escolars
 • Primes ramaderes
 • Superfícies Sol·licitud Única (ajudes desacoblades, acoblades i pagament verd)
 • Inversió als cellers per a la vinya
 • I+D per a la innovació en la vinya
 • Condicionalitat
 • Veto Rus

 

Subdirecció General de Desenvolupament Rural, Qualitat Alimentària i Producció Ecològica

 • Pla de consum de fruites en escoles
 • Ajudes al vi per a la promoció en tercers països

 

En l'àmbit de les ajudes FEADER, és la competent per a gestionar les convocatòries següents:

Subdirecció General de Política Agrària Comuna i Competitivitat

 • Agroambient i clima (compromisos agroambientals i climàtics)
 • Agricultura ecològica
 • Pagaments a zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques
 • Primera forestació de terres agrícoles (compromisos de períodes anteriors)
 • Ajudes a la millora en la transformació, comercialització o desenvolupament de productes agrícoles.

 

Subdirecció General de Desenvolupament Rural i Qualitat Alimentària i Producció Ecològica.

 • Accions de transferència de coneixement i informació
 • Règims de qualitat de productes agrícoles i alimentaris
 • Suport per al desenvolupament local del LEADER