Visualització de contingut web

QUI SOM

L'AGÈNCIA VALENCIANA DE FOMENT I GARANTIA AGRÀRIA és una entitat autònoma de la Generalitat Valenciana, adscrita a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, els fins de la qual són l'execució de les polítiques de foment del sector agrari que establisca la Conselleria i especialment la gestió àgil, eficaç i eficient de les línies d'ajudes establides en el marc d'aquestes polítiques.

Té personalitat jurídica diferenciada, i patrimoni i tresoreria propis, així com autonomia de gestió i plena capacitat jurídica i d'obrar, dins de l'esfera de les seues competències.

El  Decret 124/2006, de 8 de setembre, del Consell de la Generalitat, designa l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària com a organisme pagador de fons europeus FEAGA (Fons Europeu Agrícola de Garantia Agrària) i FEADER (Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural).

L'estatut de l'Agència s'aprova pel Decret 123/2006, de 8 de setembre, del Consell de la Generalitat, i es modifica posteriorment pel Decret 118/2008, d'1 d'agost i pel Decret 34/2010, de 12 de febrer.

La Presidència de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària correspon a la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

Així mateix, correspon la direcció de l'organisme al secretari autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural. Sota la seua competència, la Subdirecció de l'Agència integra i coordina l'estructura administrativa.